Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

funny business /'fʌni,biznis/  

  • (khẩu ngữ)
    việc bất chính
    tôi không muốn dính đến những việc bất chính của anh