Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  (tiếng lóng) truyền cảm (như nhạc jazz)
  (khẩu ngữ) rất hiện đại
  a funky car
  một chiếc xe rất hiện đại