Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

funk-hole /'fʌɳkhoul/  

  • Danh từ
    hầm, hầm trú ẩn
    công việc tạo ra để lấy cớ lẩn tránh nghĩa vụ quân sự