Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

functional illiterate /'fʌɳkʃənli'litərit/  

  • Danh từ
    người chưa đạt tiêu chuẩn về đọc và viết