Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

functional group /'fʌɳkʃənl'gru:p/  

  • Danh từ
    (hoá học) nhóm chức