Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

functional disease /'fʌɳkʃənldi'zi:z/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh chức năng