Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

functional description   

  • (Kỹ thuật) mô tả cơ năng