Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

functional analysis /'fʌɳkʃənlə'næləsis/  

  • Danh từ
    (toán học) giải tích hàm