Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

function key /'fʌηk∫nki:/  

  • phím chức năng (máy vi tính)