Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

function abstraction   

  • (Kỹ thuật) hàm trừu tượng