Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

funambulist /fju:'næmbjulist/  

  • Danh từ
    người làm xiếc trên dây