Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fully-transistorized   

  • (Kỹ thuật) hoàn toàn dùng trăngsito