Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fully-fledged /,fʊlifledʒd/  

  • Tính từ
    đủ lông đủ cánh (chim non)
    hoàn chỉnh
    computer science is now a fully-fledged academic subject
    ngày nay khoa điện toán đã là một đề tài học thuật hoàn chỉnh