Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fully-fashioned /,fʊlif∫ænd/  

  • Tính từ
    [được may cho] bó sát người (quần áo nữ)