Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full-bodied /,fʊl'bɒdid/  

 • Tính từ
  đậm, có chất lượng cao
  a full-bodied red wine
  một loại vang đỏ đậm

  * Các từ tương tự:
  Full bodied money