Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full hand /'ful'hænd/  

  • Danh từ
    (đánh bài) mùn xấu (một bộ ba và một đôi trong bài xì) ((như) full_house)