Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full general /'ful'dʤenərəl/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) tướng bốn sao