Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full face /'ful'feis/  

  • phó từ
    mặt nhìn thẳng (vào người xem)

    * Các từ tương tự:
    full-faced