Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) song công toàn vẹn, hai chiều toàn vẹn