Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full age /'ful'eidʤ/  

  • Danh từ
    tuổi khôn lớn, tuổi thành niên