Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fulgent /'fʌldʤənt/  

  • Tính từ
    (thơ ca); (văn học) sáng chói, óng ánh, rực rỡ

    * Các từ tương tự:
    fulgentness