Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (fried)
  rán, chiên
  gà rán
  have bigger (other) fish to fry
  xem fish
  Danh từ
  cá mới nở, cá bột

  * Các từ tương tự:
  fry-up, fryer, fryer, frier, frying-pan