Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) trạng thái đông đặc/ngưng bặt