Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frostily /'frɒstili/  

  • Phó từ
    [một cách] giá buốt
    [một cách] lạnh nhạt