Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị băng giá
    bị mờ (kính)