Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frostbound /'frɒstbaʊnd/  

  • Tính từ
    cứng lại vì sương giá (đất)