Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frost-work /'frɔstwə:k/  

  • Danh từ
    bông sương giá đọng trên cửa kính
    hình trang trí giống sương giá (trên thuỷ tinh...)