Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nứt nẻ vì giá lạnh