Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frost-bitten /'frɒstbitn/  

  • Tính từ
    bị tê cóng; chết cóng; bị tổn thương vì cóng lạnh