Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frost /frɒst/  /frɔ:st/

 • Danh từ
  thời tiết băng giá
  sương giá
  there was a heavy frost night
  đêm qua có sương giá đậm
  những đợt sương giá sớm (vào mùa thu)
  những đợt sương giá muộn (vào mùa xuân)
  kính chắn gió phủ đầy sương giá
  Động từ
  phủ sương giá
  hè đường phủ sương giá
  (thường ở dạng bị động) làm chết (cây cối) vì sương giá
  (từ Mỹ) trang trí (bánh) bằng kem, bằng cách rắc đường phủ lên
  làm mờ (kính) như bị phủ sương giá
  những ô kính cửa sổ bị mờ như có phủ sương giá
  frost over (up)
  bị phủ sương giá

  * Các từ tương tự:
  frost-bite, frost-bitten, frost-cleft, frost-proof, frost-sensitive, frost-work, frostbound, frosted, frostily