Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hệ thống tiếp ngoại vi, hệ đầu trước