Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

front-end processing   

  • (Kỹ thuật) xử lý tiếp ngoại vi