Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật)máy điện toán đầu trước