Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

front-bencher /'frʌnt bentʃə/  

  • Danh từ
    đại biểu ngồi hàng ghế trước (bộ trưởng, cựu bộ trưởng, lânh tụ đảng đối lập, ở nghị viện Anh)