Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

front runner /,frʌnt'rʌnə[r]/  

  • người dẫn đầu
    những ai dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống thế?