Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

front page /'frʌntpeidʒ/  

  • trang nhất (tờ báo)
    tin trang nhất

    * Các từ tương tự:
    front-pager