Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đầu trước, phần tiếp ngoại vi

    * Các từ tương tự:
    front-end computer, front-end interface, front-end processing, front-end processor (FEP), front-end system