Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frolicsomeness /'frɔliksəmnis/  

  • Danh từ
    tính vui nhộn, tính hay nô đùa