Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính vui nhộn; tính hay nô đùa