Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo dài (nữ)
  tất cả áo dài của tôi là thuộc trang phục mùa hè
  áo thụng (thầy tu)

  * Các từ tương tự:
  frock-coat