Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    uốn quăn, uốn thành búp (tóc)