Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bện tóc thành từng lọn quăn
  Động từ
  rán xèo xèo
  thịt lưng lợn rán xèo xèo trong chảo
  (+ up) rán quá lửa; cháy sém
  thịt lưng lợn rán đã cháy sém hết rồi