Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fringe benefit /'frindʒ,benifit/  

  • phụ cấp ngoài (lĩnh ngoài tiền lương)