Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frighteningly /'fraitniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ sợ
    the film was frighteningly realistic
    cuốn phim hiện thực đến mức dễ sợ