Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc)
    diềm mũ cột