Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friendly match /frendli mæt∫/  

  • (cách viết khác friendly)
    trận đấu giao hữu