Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (thường kèm quá khứ phân từ theo sau)
    mới
    freshly laid eggs
    trứng mới đẻ