Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequency demultiplier   

  • (Kỹ thuật) bộ giảm tần, bộ phân tích tần