Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequency demodulation   

  • (Kỹ thuật) sự hoàn điệu tần số