Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequency conversion   

  • (Kỹ thuật) sự chuyển đổi tần